Algemeen


Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de Pedicure Praktijk en een cliënt waarop Medisch Pedicure Nijmegen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling dan wel het boeken van een behandeling houdt in dat de cliënt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert.


Diensten


Medisch Pedicure Nijmegen zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.


Afspraken


Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch, via e-mail of via WhatsApp worden gemaakt.De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Medisch Pedicure Nijmegen door te geven. De afmelding kan telefonisch of per e-mail geschieden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Medisch Pedicure Nijmegen 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen.


Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag Medisch Pedicure Nijmegen de verloren tijd inkorten op de behandeling en/of de behandeling afwijzen en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.


Bij verhindering van de afspraak door Medisch Pedicure Nijmegen, dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 12 uur van tevoren.Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.


Tarieven en betaling


Medisch Pedicure Nijmegen vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar in de salon en op de website van de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de instrumentele behandeling en eventuele producten, contant of per pinbetaling te voldoen.


In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur binnen 7 dagen na behandeldatum over te maken aan Medisch Pedicure Nijmegen. Medisch Pedicure Nijmegen is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.


Persoonsgegeven en privacy


De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Medisch Pedicure Nijmegen. De persoonlijke gegevens worden door Medisch Pedicure Nijmegen opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandeld volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.


Geheimhouding


Medisch Pedicure Nijmegen is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een behandeling tenzij op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Medisch Pedicure Nijmegen verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


Aansprakelijkheid


Medisch Pedicure Nijmegen kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Medisch Pedicure Nijmegen is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.


Beschadiging en diefstal


De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen van Medisch Pedicure Nijmegen.Diefstal wordt door Medisch Pedicure Nijmegen altijd gemeld bij de politie.


Garantie


Medisch Pedicure Nijmegen geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:


* de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd

* de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd

* de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.


Klachten


Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Medisch Pedicure Nijmegen. Medisch Pedicure Nijmegen dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Medisch Pedicure Nijmegen de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Medisch Pedicure Nijmegen en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.


Gedrag


De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Medisch Pedicure Nijmegen het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.


Recht


Op elke overeenkomst tussen Medisch Pedicure Nijmegen en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.


Algemene informatie AVG


Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).


Medisch Pedicure Nijmegen en AVG/GDPR


Wat doet Medisch Pedicure Nijmegen om AVG/GDPR compliant te zijn?

  • De website maakt GEEN gebruik van zogenaamde "Cookies". Er wordt dus NIETS over uw bezoek aan de website opgeslagen. Vanuit onze website zijn verschillende links naar websites van derden aanwezig. Uiteraard hebben wij geen invloed op de AVG/GDPR compliance van deze websites.
  • Op geen enkele wijze en onder geen enkele voorwaarde worden cliënt gegevens aan derden getoond of voor welk doel dan ook gedeeld met derden.
  • Tijdens uw bezoek aan onze praktijk voor bijvoorbeeld een intake gesprek of een behandeling leggen wij diverse persoonlijke gegevens vast, zoals:

           o naam

           o adres

           o telefoonnummer

           o gegevens omtrent het probleem en de behandeling


Wat doet Medisch Pedicure Nijmegen met de verzamelde persoonsgegevens?

  • De gegevens met betrekking tot de behandeling van een persoon worden uitsluitend gebruikt als historie: hoe erg was het probleem op het moment dat u als cliënt bij Medisch Pedicure Nijmegen binnen kwam en hoe is de status van het probleem tijdens een vervolg behandeling.
  • Zodra een cliënt aangeeft geen gebruik meer te zullen maken van de diensten van Medisch Pedicure Nijmegen wordt het hele dossier verwijderd en alle gegevens vernietigd.

Medisch Pedicure Nijmegen en Toestemmingsformulier privacy beleid persoonsgegevens.


Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn wij verplicht om aan u toestemming te vragen om uw gegevens in onze computer te gebruiken en te bewaren. Hiervoor vragen wij u een formulier in te vullen tijdens de behandeling.


Algemene voorwaarden is gewijzigd op 17 mei 2018